آذربایجان

مشخصات کشور

قاره: آسیا
زبان رسمی: ترکی