تور تفلیس 3 شب و 4 روز

TBILISI TOUR
کد تور: TBS-01
شروع: شنبه - ۷ خرداد ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۷ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-02
شروع: دوشنبه - ۹ خرداد ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-03
شروع: سه شنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-04
شروع: چهارشنبه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-05
شروع: پنجشنبه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-06
شروع: جمعه - ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-07
شروع: شنبه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-08
شروع: یکشنبه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-09
شروع: دوشنبه - ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-10
شروع: سه شنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-11
شروع: چهارشنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-12
شروع: پنجشنبه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-13
شروع: جمعه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-14
شروع: شنبه - ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-15
شروع: یکشنبه - ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-16
شروع: دوشنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-17
شروع: سه شنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-18
شروع: چهارشنبه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-19
شروع: پنجشنبه - ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-20
شروع: جمعه - ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-21
شروع: شنبه - ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: ۰ نفر
کد تور: TBS-22
شروع: یکشنبه - ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱ تیر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: ۰ نفر
کد تور: TBS-23
شروع: دوشنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲ تیر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: ۰ نفر
کد تور: TBS-24
شروع: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۳ تیر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: ۰ نفر
کد تور: TBS-25
شروع: سه شنبه - ۱ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۴ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-26
شروع: چهارشنبه - ۲ شهریور ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۵ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-27
شروع: پنجشنبه - ۳ شهریور ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۶ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۳ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-28
شروع: جمعه - ۴ شهریور ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۷ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۴ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-29
شروع: شنبه - ۵ شهریور ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۸ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۵ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-30
شروع: یکشنبه - ۶ شهریور ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۹ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۶ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-31
شروع: دوشنبه - ۷ شهریور ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۷ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-32
شروع: سه شنبه - ۸ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۱ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۸ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-33
شروع: چهارشنبه - ۹ شهریور ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۹ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-34
شروع: پنجشنبه - ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-35
شروع: جمعه - ۱۱ شهریور ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۱ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-36
شروع: شنبه - ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-37
شروع: یکشنبه - ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-38
شروع: دوشنبه - ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-39
شروع: سه شنبه - ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۸ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-40
شروع: چهارشنبه - ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۱۹ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-41
شروع: پنجشنبه - ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-42
شروع: جمعه - ۱۸ شهریور ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۸ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-43
شروع: شنبه - ۱۹ شهریور ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۲ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۹ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-44
شروع: یکشنبه - ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-45
شروع: دوشنبه - ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-46
شروع: سه شنبه - ۲۲ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۵ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۲ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-47
شروع: چهارشنبه - ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۲۶ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-48
شروع: پنجشنبه - ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۷ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-49
شروع: جمعه - ۲۵ شهریور ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۵ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-50
شروع: شنبه - ۲۶ شهریور ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۶ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-51
شروع: یکشنبه - ۲۷ شهریور ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۷ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-52
شروع: دوشنبه - ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-53
شروع: سه شنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-54
شروع: چهارشنبه - ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۲ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS-55
شروع: پنجشنبه - ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۳ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: پرواز رفت و برگشت٫اقامت در هتل با صبحانه٫ترانسفر فرودگاهی٫بیمه مسافرتی

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر