تور بندر عباس 2 شب و 3 روز

تور بندر عباسTour Bandar Abbas

 • مدت اقامت از ۲ شب و ۳ روز
 • شروع قیمت از ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
تاریخ برگزاری دوشنبه / ۷ اسفند ۱۴۰۲ ۲ شب و ۳ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۸ اسفند ۱۴۰۲ ۲ شب و ۳ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ۲ شب و ۳ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ۲ شب و ۳ روز تاریخ برگزاری یکشنبه / ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ۲ شب و ۳ روز تاریخ برگزاری دوشنبه / ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ۲ شب و ۳ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ ۲ شب و ۳ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ۲ شب و ۳ روز تاریخ برگزاری یکشنبه / ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ۲ شب و ۳ روز
کد تور: BA10001
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۶ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۹ اسفند
کد تور: BA10001
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۷ اسفند
پایان: پنجشنبه / ۱۰ اسفند
کد تور: BA10001
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۱۰ اسفند
پایان: یکشنبه / ۱۳ اسفند
کد تور: BA10001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۱۱ اسفند
پایان: دوشنبه / ۱۴ اسفند
کد تور: BA10001
تاریخ اعتبار: شنبه / ۱۲ اسفند
پایان: سه شنبه / ۱۵ اسفند
کد تور: BA10001
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۱۳ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۱۶ اسفند
کد تور: BA10001
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۱۷ اسفند
پایان: یکشنبه / ۲۰ اسفند
کد تور: BA10001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۱۸ اسفند
پایان: دوشنبه / ۲۱ اسفند
کد تور: BA10001
تاریخ اعتبار: شنبه / ۱۹ اسفند
پایان: سه شنبه / ۲۲ اسفند
هتل آپادانا بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هتل ناز ۱ بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل خلیج فارس بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هما بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هرمز بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هتل آپادانا بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هتل ناز ۱ بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل خلیج فارس بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هما بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هرمز بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هتل آپادانا بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هتل ناز ۱ بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل خلیج فارس بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هما بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هرمز بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هتل آپادانا بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هتل ناز ۱ بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل خلیج فارس بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هما بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هرمز بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هتل آپادانا بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هتل ناز ۱ بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل خلیج فارس بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هما بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هرمز بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هتل آپادانا بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هتل ناز ۱ بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل خلیج فارس بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هما بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هرمز بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هتل آپادانا بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هتل ناز ۱ بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل خلیج فارس بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هما بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هرمز بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هتل آپادانا بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هتل ناز ۱ بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل خلیج فارس بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هما بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هرمز بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هتل آپادانا بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هتل ناز ۱ بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل خلیج فارس بندرعباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هما بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل هرمز بندر عباس
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دوتخته۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان