با توجه به نوسانات نرخ ارز و بلیط لطفا جهت کانفرم بودن نرخ نهایی با کارشناس مربوطه چک گردد

تور ایروان

تور ایروان 4 شب و 5 روز

YEREVAN TOUR
کد تور: EVN-01
شروع: پنجشنبه - ۱ دی ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۵ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳۰ آذر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-02
شروع: جمعه - ۲ دی ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۶ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-03
شروع: شنبه - ۳ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۷ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-04
شروع: یکشنبه - ۴ دی ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۸ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۳ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-05
شروع: دوشنبه - ۵ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۹ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۴ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-06
شروع: سه شنبه - ۶ دی ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۱۰ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۵ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-07
شروع: چهارشنبه - ۷ دی ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۱۱ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۶ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-08
شروع: پنجشنبه - ۸ دی ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۱۲ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۷ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-09
شروع: جمعه - ۹ دی ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۳ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۸ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-10
شروع: شنبه - ۱۰ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۴ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۹ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-11
شروع: یکشنبه - ۱۱ دی ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۵ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۰ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-12
شروع: دوشنبه - ۱۲ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۶ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۱ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-13
شروع: سه شنبه - ۱۳ دی ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۱۷ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۲ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-14
شروع: چهارشنبه - ۱۴ دی ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۱۸ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۳ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-15
شروع: پنجشنبه - ۱۵ دی ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۱۹ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۴ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-16
شروع: جمعه - ۱۶ دی ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۰ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۵ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-17
شروع: شنبه - ۱۷ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۱ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۶ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-18
شروع: یکشنبه - ۱۸ دی ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۲ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۷ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-19
شروع: دوشنبه - ۱۹ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۳ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۸ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-20
شروع: سه شنبه - ۲۰ دی ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۲۴ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۹ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-21
شروع: چهارشنبه - ۲۱ دی ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۵ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۰ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-22
شروع: پنجشنبه - ۲۲ دی ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۲۶ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۱ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-23
شروع: جمعه - ۲۳ دی ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۷ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۲ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-24
شروع: شنبه - ۲۴ دی ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۳ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-25
شروع: یکشنبه - ۲۵ دی ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۹ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۴ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-26
شروع: دوشنبه - ۲۶ دی ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۳۰ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۵ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-27
شروع: سه شنبه - ۲۷ دی ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۱ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۶ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-28
شروع: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۷ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-29
شروع: پنجشنبه - ۲۹ دی ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۳ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۱
کد تور: EVN-30
شروع: جمعه - ۳۰ دی ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۴ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۹ دی ۱۴۰۱

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - اقامت با صبحانه - ۱سیم کارت بابت هر اتاق - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
سیم‌کارت
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: