با توجه به نوسانات نرخ ارز و بلیط لطفا جهت کانفرم بودن نرخ نهایی با کارشناس مربوطه چک گردد

تور ایروان 4 شب و 5 روز

YEREVAN TOUR
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: EVN-01
شروع: شنبه - ۲ مهر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۶ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-02
شروع: یکشنبه - ۳ مهر ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۷ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-03
شروع: دوشنبه - ۴ مهر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۸ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۳ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-04
شروع: سه شنبه - ۵ مهر ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۹ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۴ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-05
شروع: چهارشنبه - ۶ مهر ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۱۰ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۵ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-06
شروع: پنجشنبه - ۷ مهر ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۱۱ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۶ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-07
شروع: جمعه - ۸ مهر ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۲ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۷ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-08
شروع: شنبه - ۹ مهر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۳ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۸ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-09
شروع: یکشنبه - ۱۰ مهر ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۴ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۹ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-10
شروع: دوشنبه - ۱۱ مهر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۵ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۰ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-11
شروع: سه شنبه - ۱۲ مهر ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۱۶ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۱ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-12
شروع: چهارشنبه - ۱۳ مهر ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۱۷ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۲ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-13
شروع: پنجشنبه - ۱۴ مهر ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۱۸ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۳ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-14
شروع: جمعه - ۱۵ مهر ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۹ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۴ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-15
شروع: شنبه - ۱۶ مهر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۰ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۵ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-16
شروع: یکشنبه - ۱۷ مهر ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۱ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۶ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-17
شروع: دوشنبه - ۱۸ مهر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۲ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۷ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-18
شروع: سه شنبه - ۱۹ مهر ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۲۳ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۸ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-19
شروع: چهارشنبه - ۲۰ مهر ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۴ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۹ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-20
شروع: پنجشنبه - ۲۱ مهر ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۲۵ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۰ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-21
شروع: جمعه - ۲۲ مهر ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۶ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۱ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-22
شروع: شنبه - ۲۳ مهر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۷ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۲ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-23
شروع: یکشنبه - ۲۴ مهر ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۸ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۳ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-24
شروع: دوشنبه - ۲۵ مهر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۹ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۴ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-25
شروع: سه شنبه - ۲۶ مهر ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۳۰ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۵ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-26
شروع: چهارشنبه - ۲۷ مهر ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۱ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۶ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-27
شروع: پنجشنبه - ۲۸ مهر ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۲ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۷ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-28
شروع: جمعه - ۲۹ مهر ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۳ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۸ مهر ۱۴۰۱
کد تور: EVN-29
شروع: شنبه - ۳۰ مهر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۴ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۹ مهر ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BAXOS
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHIRAK
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ROYAL PLAZA
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ANI PLAZA
۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
CENTRAL
۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
BEST WESTERN
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
NATIONAL
۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
MARRIOT
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - اقامت با صبحانه - ۱سیم کارت بابت هر اتاق - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
سیم‌کارت
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: