با توجه به نوسانات نرخ ارز و بلیط لطفا جهت کانفرم بودن نرخ نهایی با کارشناس مربوطه چک گردد

تور ایروان

تور ایروان 3 شب و 4 روز

YEREVAN TOUR
کد تور: EVN-01
شروع: پنجشنبه - ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-02
شروع: جمعه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-03
شروع: شنبه - ۱۵ بهمن ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-04
شروع: یکشنبه - ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۵ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-05
شروع: دوشنبه - ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-06
شروع: سه شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-07
شروع: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۲۲ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-08
شروع: پنجشنبه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-09
شروع: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-10
شروع: شنبه - ۲۲ بهمن ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-11
شروع: یکشنبه - ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۲ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-12
شروع: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-13
شروع: سه شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-14
شروع: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۲۹ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-15
شروع: پنجشنبه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-16
شروع: جمعه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۱ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-17
شروع: شنبه - ۲۹ بهمن ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-18
شروع: یکشنبه - ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۹ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-19
شروع: دوشنبه - ۱ اسفند ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۴ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: EVN-20
شروع: سه شنبه - ۲ اسفند ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۵ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: EVN-21
شروع: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۶ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: EVN-22
شروع: پنجشنبه - ۴ اسفند ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۷ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: EVN-23
شروع: جمعه - ۵ اسفند ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۸ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۴ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: EVN-24
شروع: شنبه - ۶ اسفند ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۹ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۵ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: EVN-25
شروع: یکشنبه - ۷ اسفند ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۶ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: EVN-26
شروع: دوشنبه - ۸ اسفند ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۷ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: EVN-27
شروع: سه شنبه - ۹ اسفند ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۸ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: EVN-28
شروع: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۹ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: EVN-29
شروع: پنجشنبه - ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: EVN-30
شروع: جمعه - ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۱ اسفند ۱۴۰۱

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - اقامت با صبحانه - ۱سیم کارت بابت هر اتاق - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
سیم‌کارت
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: