تور استانبول 5 شب و 6 روز

ISTANBUL TOUR
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: IST-01
شروع: جمعه - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-02
شروع: شنبه - ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-03
شروع: یکشنبه - ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-04
شروع: دوشنبه - ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-05
شروع: سه شنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-06
شروع: چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-07
شروع: پنجشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-08
شروع: جمعه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-09
شروع: شنبه - ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۳ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-10
شروع: یکشنبه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۴ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-11
شروع: دوشنبه - ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۵ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-12
شروع: سه شنبه - ۱ شهریور ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۶ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-13
شروع: چهارشنبه - ۲ شهریور ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۷ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: IST-14
شروع: پنجشنبه - ۳ شهریور ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۸ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲ شهریور ۱۴۰۱
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
DBL۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
DBL۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
DBL۱۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
DBL۱۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
DBL۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
DBL۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
DBL۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
DBL۱۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
DBL۱۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
DBL۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
DBL۲۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLDPRESTIGE
DBL۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
POINT
DBL۲۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
DBL۲۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان۴۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
DBL۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
DBL۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
DBL۱۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
DBL۱۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
DBL۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
DBL۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
DBL۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
DBL۱۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
DBL۱۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
DBL۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
DBL۲۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLDPRESTIGE
DBL۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
POINT
DBL۲۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
DBL۲۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان۴۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
DBL۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
DBL۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
DBL۱۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
DBL۱۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
DBL۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
DBL۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
DBL۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
DBL۱۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
DBL۱۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
DBL۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
DBL۲۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLDPRESTIGE
DBL۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
POINT
DBL۲۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
DBL۲۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان۴۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
DBL۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
DBL۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
DBL۱۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
DBL۱۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
DBL۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
DBL۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
DBL۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
DBL۱۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
DBL۱۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
DBL۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
DBL۲۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLDPRESTIGE
DBL۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
POINT
DBL۲۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
DBL۲۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان۴۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
DBL۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
DBL۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
DBL۱۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
DBL۱۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
DBL۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
DBL۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
DBL۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
DBL۱۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
DBL۱۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
DBL۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
DBL۲۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLDPRESTIGE
DBL۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
POINT
DBL۲۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
DBL۲۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان۴۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
DBL۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
DBL۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
DBL۱۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
DBL۱۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
DBL۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
DBL۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
DBL۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
DBL۱۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
DBL۱۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
DBL۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
DBL۲۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLDPRESTIGE
DBL۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
POINT
DBL۲۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
DBL۲۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان۴۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
DBL۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
DBL۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
DBL۱۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
DBL۱۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
DBL۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
DBL۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
DBL۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
DBL۱۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
DBL۱۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
DBL۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
DBL۲۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLDPRESTIGE
DBL۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
POINT
DBL۲۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
DBL۲۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان۴۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
DBL۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
DBL۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
DBL۱۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
DBL۱۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
DBL۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
DBL۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
DBL۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
DBL۱۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
DBL۱۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
DBL۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
DBL۲۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLDPRESTIGE
DBL۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
POINT
DBL۲۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
DBL۲۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان۴۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
DBL۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
DBL۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
DBL۱۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
DBL۱۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
DBL۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
DBL۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
DBL۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
DBL۱۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
DBL۱۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
DBL۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
DBL۲۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLDPRESTIGE
DBL۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
POINT
DBL۲۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان۳۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
DBL۲۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان۴۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

پرواز رفت و برگشت. هتل با خدمات صبحانه. ترانسفر فرودگاهی. لیدر فارسی. گشت شهری

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
مدت مرخصی: ۷ روزه
خدمات تور: پرواز رفت و برگشت٫ هتل با خدمات صبحانه٫ ترانسفر فرودگاهی٫ لیدر فارسی٫ گشت شهری

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
گشت شهری
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر