به دلیل نوسانات ارزی نرخ تورها کانفرم نمی باشد لطفآ جهت کانفرم نمودن نرخ نهایی با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

تور استانبول

تور استانبول 4 شب و 5 روز

ISTANBUL TOUR
کد تور: IST-01
شروع: شنبه - ۱۴ آبان ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۸ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۳ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-02
شروع: یکشنبه - ۱۵ آبان ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۹ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۴ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-03
شروع: دوشنبه - ۱۶ آبان ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۵ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-04
شروع: سه شنبه - ۱۷ آبان ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۲۱ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۶ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-05
شروع: چهارشنبه - ۱۸ آبان ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۲ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۷ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-06
شروع: پنجشنبه - ۱۹ آبان ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۲۳ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۸ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-07
شروع: جمعه - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۴ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۹ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-08
شروع: شنبه - ۲۱ آبان ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-09
شروع: یکشنبه - ۲۲ آبان ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۶ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۱ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-10
شروع: دوشنبه - ۲۳ آبان ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۷ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۲ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-11
شروع: سه شنبه - ۲۴ آبان ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۲۸ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۳ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-12
شروع: چهارشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۹ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۴ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-13
شروع: پنجشنبه - ۲۶ آبان ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۳۰ آبان ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-14
شروع: جمعه - ۲۷ آبان ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۶ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-15
شروع: شنبه - ۲۸ آبان ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۷ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-16
شروع: یکشنبه - ۲۹ آبان ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۳ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۸ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-17
شروع: دوشنبه - ۳۰ آبان ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۴ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۹ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-18
شروع: سه شنبه - ۱ آذر ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۵ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۳۰ آبان ۱۴۰۱
کد تور: IST-19
شروع: چهارشنبه - ۲ آذر ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۶ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-20
شروع: پنجشنبه - ۳ آذر ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۷ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-21
شروع: جمعه - ۴ آذر ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۸ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۳ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-22
شروع: شنبه - ۵ آذر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۹ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۴ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-23
شروع: یکشنبه - ۶ آذر ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۰ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۵ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-24
شروع: دوشنبه - ۷ آذر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۱ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۶ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-25
شروع: سه شنبه - ۸ آذر ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۱۲ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۷ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-26
شروع: چهارشنبه - ۹ آذر ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۸ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-27
شروع: پنجشنبه - ۱۰ آذر ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۱۴ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۹ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-28
شروع: جمعه - ۱۱ آذر ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۵ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۰ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-29
شروع: شنبه - ۱۲ آذر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۶ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۱ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-30
شروع: یکشنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۷ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۲ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-31
شروع: دوشنبه - ۱۴ آذر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-32
شروع: سه شنبه - ۱۵ آذر ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۱۹ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۴ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-33
شروع: چهارشنبه - ۱۶ آذر ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۵ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-34
شروع: پنجشنبه - ۱۷ آذر ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۲۱ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۶ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-35
شروع: جمعه - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۲ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۷ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-36
شروع: شنبه - ۱۹ آذر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۳ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-37
شروع: یکشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۴ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۹ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-38
شروع: دوشنبه - ۲۱ آذر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۵ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-39
شروع: سه شنبه - ۲۲ آذر ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۲۶ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۱ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-40
شروع: چهارشنبه - ۲۳ آذر ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۲۷ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۲ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-41
شروع: پنجشنبه - ۲۴ آذر ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۲۸ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۳ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-42
شروع: جمعه - ۲۵ آذر ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۹ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۴ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-43
شروع: شنبه - ۲۶ آذر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۳۰ آذر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۵ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-44
شروع: یکشنبه - ۲۷ آذر ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۶ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-45
شروع: دوشنبه - ۲۸ آذر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۷ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-46
شروع: سه شنبه - ۲۹ آذر ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۳ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۸ آذر ۱۴۰۱
کد تور: IST-44
شروع: چهارشنبه - ۳۰ آذر ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۴ دی ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۹ آذر ۱۴۰۱

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
خدمات تور: پرواز رفت و برگشت٫ هتل با خدمات صبحانه٫ ترانسفر فرودگاهی٫ لیدر فارسی٫ گشت شهری با ناهار

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
گشت شهری
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر