تور استانبول

تور استانبول 4 شب و 5 روز

ISTANBUL TOUR
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: IST-01
شروع: جمعه - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-02
شروع: شنبه - ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-03
شروع: یکشنبه - ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-04
شروع: دوشنبه - ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-05
شروع: سه شنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-06
شروع: چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-07
شروع: پنجشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-08
شروع: جمعه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-09
شروع: شنبه - ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-10
شروع: یکشنبه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۳ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-11
شروع: دوشنبه - ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۴ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
۱۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
۱۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
۱۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
۱۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
۱۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE
۱۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
POINT
۲۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۳۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
۲۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
۱۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
۱۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
۱۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
۱۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
۱۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE
۱۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
POINT
۲۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۳۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
۲۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
۱۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
۱۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
۱۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
۱۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
۱۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE
۱۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
POINT
۲۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۳۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
۲۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
۱۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
۱۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
۱۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
۱۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
۱۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE
۱۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
POINT
۲۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۳۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
۲۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
۱۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
۱۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
۱۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
۱۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
۱۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE
۱۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
POINT
۲۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۳۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
۲۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
۱۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
۱۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
۱۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
۱۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
۱۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE
۱۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
POINT
۲۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۳۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
۲۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان۴۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
خدمات تور: پرواز رفت و برگشت٫ هتل با خدمات صبحانه٫ ترانسفر فرودگاهی٫ لیدر فارسی٫ گشت شهری

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
گشت شهری
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر