تور استانبول

تور استانبول 3 شب و 4 روز

ISTANBUL TOUR
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: IST-01
شروع: جمعه - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-02
شروع: شنبه - ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-03
شروع: یکشنبه - ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-04
شروع: دوشنبه - ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-05
شروع: سه شنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-06
شروع: چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-07
شروع: پنجشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-08
شروع: جمعه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-09
شروع: شنبه - ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-10
شروع: یکشنبه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-11
شروع: دوشنبه - ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۳ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-12
شروع: سه شنبه - ۱ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۴ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: IST-13
شروع: چهارشنبه - ۲ شهریور ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۵ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱ شهریور ۱۴۰۱
کد تور: IST-14
شروع: پنجشنبه - ۳ شهریور ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۶ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲ شهریور ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
۱۰,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
۱۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
۱۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE
۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
POINT
۱۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
۲۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
۱۰,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
۱۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
۱۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE
۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
POINT
۱۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
۲۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
۱۰,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
۱۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
۱۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE
۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
POINT
۱۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
۲۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
۱۰,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
۱۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
۱۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE
۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
POINT
۱۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
۲۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
۱۰,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
۱۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
۱۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE
۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
POINT
۱۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
۲۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
۱۰,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
۱۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
۱۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE
۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
POINT
۱۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
۲۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
۱۰,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
۱۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
۱۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE
۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
POINT
۱۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
۲۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
۱۰,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
۱۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
۱۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE
۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
POINT
۱۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
۲۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
REYDEL
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
MONOPOL
۱۰,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CUMBALI PLAZA
۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
CITY CENTER
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
GRAND HALIC
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
DORA PERA
۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS
۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان
GRAND CAVAHIR
۱۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL
۱۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
TITANIC CITY
۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE
۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
POINT
۱۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
HILTON BOSPHOROUS
۲۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
خدمات تور: پرواز رفت و برگشت٫ هتل با خدمات صبحانه٫ ترانسفر فرودگاهی٫ لیدر فارسی٫ گشت شهری

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
گشت شهری
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

گالری تصاویر