با توجه به نوسانات نرخ ارز و بلیط لطفا جهت کانفرم بودن نرخ نهایی با کارشناس مربوطه چک گردد.

تور آنتالیا 6 شب و 7 روز (پرواز ایرانی)

ANTALIYA TOUR
کد تور: AYT-01
شروع: پنجشنبه - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-02
شروع: جمعه - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-03
شروع: شنبه - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-04
شروع: یکشنبه - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-05
شروع: دوشنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-06
شروع: سه شنبه - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-07
شروع: چهارشنبه - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-08
شروع: پنجشنبه - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-09
شروع: جمعه - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-10
شروع: شنبه - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-11
شروع: یکشنبه - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-12
شروع: دوشنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-13
شروع: سه شنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-14
شروع: چهارشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-15
شروع: پنجشنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-16
شروع: جمعه - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-17
شروع: شنبه - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-18
شروع: یکشنبه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-19
شروع: دوشنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-20
شروع: سه شنبه - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۱ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-21
شروع: چهارشنبه - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۲ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-22
شروع: پنجشنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۳ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-23
شروع: جمعه - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۴ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-24
شروع: شنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۵ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-25
شروع: یکشنبه - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۶ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-26
شروع: دوشنبه - ۱ خرداد ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۷ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
کد تور: AYT-27
شروع: سه شنبه - ۲ خرداد ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۸ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: AYT-28
شروع: چهارشنبه - ۳ خرداد ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۹ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: AYT-29
شروع: پنجشنبه - ۴ خرداد ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: AYT-30
شروع: جمعه - ۵ خرداد ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۴ خرداد ۱۴۰۲

.

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: متوسط
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت - ۶شب اقامت در هتل با خدمات ALL&UALL راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی

درباره تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: