آرامگاه خواجه نظام الملک

آرامگاه خواجه نظام الملک اصفهان

شرح

آرامگاه خواجه نظام الملک

ابوعلی حسن پسر علی پسر اسحاق طوسی شناخته شده به خواجه نظام الملک طوسـی  متولـد ســال 408 هجری قمری و متوفی به سال 485 قمری وزیر مقتدر دو تن از شاهان دوره سلجوقیان در ایران بـود. وی نیرومندتریـن وزیر در دودمان سلجوقی بود و سلجوقیان نیز در زمان وی به اوج قدرت رسـیدند.  او نزدیک به سی سال در منصب وزارت خدمت کرد و توانست و آثار بسیاری از خود به جای بگذارد. یکی از مهم ترین اقدامات او ایجاد یک سلسله مدرسه بود که به مدارس نظامیه شهرت یافت و مانند دانشگاه های امروز اداره می شد. آرامگاه خواجه نظام الملک طوسی، مرد بزرگ علم و ادب و سیاست ایران در سالهای 465 و 485 هجری قمری، که دارالبطیخ خوانده می‌شود، در محله دارالبطیخ اصفهان به معنای بازار سبزیجات قرار گرفته است. امروزه این محله، محلـه احمدآباد خوانده می‌شود.

کتاب های خواجه نظام الملک

خواجه نظام الملک را در کتابهای تاریخی با هفت لقب “وزیر کبیر”، “خواجه بزرگ”، تاج الحضرتین”، “قوام الدین”، “نظام الملک”، “اتابک”، و “رضی المومنین” یاد کرده اند. گفته اند که خواجه نظام الملک در خانه خود به خاک سپرده شده و پس از آن ملکشاه نیز در‌‌ همان مکان مـدفون شده است. بر مدفن خواجه، سنگ مرمرین بسیار زیبائی نصب است که در اطراف آن کتیبه‌ای شامل آیه الکرسی و عبارات دیگری که بین آن‌ها الوزراء، خواجه و الملک به چشم می‌خورد، نگاشته شده است.

آرامگاه خواجه نظام الملک اصفهان

البته احتمـال مـی رود که سنگ قبر خواجه و قبور دیگر دولتمردان سلجوقی عوض شده است، چرا که عبارات موجود بر روی سنگ قبور به شیوه سلجوقیان نگاشته نشده‌اند و نصب آن‌ها را می‌توان به دوران صفویان نسبت داد، ولی از طرف دیگر نیز می‌توان گفت که سنگ مرمر قبور در زمان سلاجقه ساده و بدون متن بوده‌اند و سپس در زمـان صـفویه بـر روی آن‌ها عباراتی که اکنون دیده می‌شود نگاشته شده است. از آنجایی که خواجه نظام الملک در خانه خود به خاک سپرده شد و پس از وی ملکشاه سلجوقی نیز در کنار وی به خاک سپرده شد، خانه خواجه تبدیل به آرامگاه سلاجقه شد. در این محل 8 قبر به چشم می خورد که اغلب دارای سنگ مرمر نفیس هستند.

ترکان خاتون همسر ملکشاه سلجوقی و فرزندان او مانند برکیارق و سلطان محمد و سلطان محمود نیز در این محل مدفون هستند. بر سنگ های موجود در این محل علاوه بر تاریخ های مربوط به زمان سلجوقی، برخی تواریخ از جمله 859 هجری قمری و 937 و 953 هجری قمری نوشته شده است. آرامگاه خواجه نظام الملك طوسي یکی از جاهای دیدنی اصفهان می باشد. میدان نقش جهان از نزدیک‌ترین جاذبه‌ها به آرامگاه خواجه نظام الملک به شمار می‌رود که می‌توانید هنگام بازدید از میدان سری نیز به این آرامگاه بزنید و با بزرگان تاریخ ایران بیشتر آشنا شوید.

موقعیت هتل

دیدنی‌های نزدیک

هتل‌های نزدیک